EQB-800

Thiết kế
Giám sát bởi đội đua chuyên nghiệp
RACE LAP CHRONOGRAPH

Thời gian mục tiêu
 
Liên kết với điện thoại thông minh và đo vòng đua cho phép các kỹ sư của đội đua biết cách tiếp cận xe đua trước 10 giây.
Điều chỉnh thời gian tự động
 
Cập nhật 4 lần một ngày để giữ thời gian chính xác.